ASEAN Free Trade Area

ทำความรู้จัก “เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)”

ไทย คือ หนึ่งในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียน แน่นอนว่า อาเซียนเองก็มีสิทธิพิเศษในเขตการค้าเสรี วันนี้มารู้จักเขตการค้าเสรีอาเซียนกันครับว่ามีประเทศอะไรบ้าง และมีหลักเกณฑ์เรื่องกฎถิ่นกำเนิดสินค้าอย่างไร สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนการใช้สิทธิอาเซียน มีดังนี้ 1. ประเทศสมาชิกอาเซียน 2. สินค้าที่ได้รับสิทธิตามข้อตกลงอาเซียน 3. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และพิธีการของการใช้สิทธิอาเซียน ได้แก่ กฏถิ่นกำเนิดสินค้า CO การส่งมอบสินค้า เป็นต้น อาเซียน (ASEAN) คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 มีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ประกอบด้วยสมาชิกเดิม 6 ประเทศ :บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และสมาชิกใหม่ (CLMV) 4 ประเทศ : กัมพูชา ลาว เมียนมา…